Войти

Сайтдошлар салом. Биринчи маколамга хар хил фикрлар билдирилди. Сукиб ёзганлардан бошка хаммага, ш.ж. танкид килганларгаям рахмат.
Мен яна ёзишга карор килдим. Бу галги кахрамоним менинг землячкам Нигора опа. У киши хам манга ухшаб Шахрисабзда тугилган Самаркандда тиббиёт колледжини тугатган. Бу хикояни (серияни десак тугрирок) сайтнинг бир неча булими кушиш мумкин. Бу ерда инцест хам бор(ака ва сингил, тога ва жиян), лесби хам бор, колледж хам. Бундан ташкари бизларда кам учрайдиган свинг хам. Ман Нигора опа билан Мой мир проектида танишганман. Бу у кишини хакикий номими ё бошк менга коронги. Демак кетдик::
1. Ака ва сингил
Нигора ота-онаси катта ёшда булганида тугилган. Отаси асли шахрисабзлик булиб уришдан кейинги вактларда Павлик Морозовга ухшаб уз ота онасини мелиса бориб сотган ва кейин узи Самарканд болалар уйида “тарбияланган”. Тарбияланган сузини куштирнок ичига олишимга сабаб болалар уйи директор уринбосари Михайло Клинцевич гарбий украиналик булиб болаларга карши жинсий жазо чораларини куллаб турган. Мана шунака мухитда тарбияланиб кейин россиянинг шимолида ишлаб келган. Нигоранинг онаси асли самаркандлик булиб зино натижасида (колхоз раиси 15 ёшли кизни албаб килиб юриш ) дунега келган. Онаси хам болалар уйида “тарбияланган”. Нигоранинг акаси ундан 2 ёш катта Нодир икковлари оилада русча тарбия олишган. Уйлари бирхонали булганлиги учун кечалари ота-оналарининг жинсий хаётини кузатишган. Нигора 14 ва Нодир 16 ёшлигида кечаси отаси (у инфаркдан кейин анча хаста булгани учун) онасини огзига килганини куришади. У вактлар хали ДВД деганлари йук эди видеомагнитофон буларди. Орал сексни шохиди булиш уларга каттик тасир килади. Шу ишни эртаси куни акаси Нигорага буни кур деб битта видео куйиб беради. Кинонинг номи Эмануэл булиб у ерда очик порно холатлар булади. Улар катта хаяжон билан кинони куради. Акаси Нигорадан трусигини туширишни илтимос килади. Оиладаги очик тарбия ,хаё уятчанлик булмагани учун Нигора акасини айтганини килади. Акаси пича томоша килгандан кейин Нигорани клиторини ялай бошлайди. Аввалига каршилик килсаям кейин Нигорага бу ёкади. Кейин акасихам нарсаларини ечиб Нигорани учтига 69 позасида етади. Нигора куннидан маст булиб юзи олдида диккайган акаси олатини аввал упади кейин кинодагидай ялаб сурий бошлайди . пича вактдан сунг акаси ох вохлаб синглисини огзига бушанади. Акасини спермаси Нигорага ёкиб колади. Шу-шу ака ука качонки танхо колсалар шу иш билан шугуллашади. Нигора 15 ёшлигида отаси вафот этади ва оиладаги моддий кийинчиликлар туфайли онаси Нигоран Самаркандга тогаси уйига юборади. Тогаси Самарканд тиббиёт колледжида дарс берарди. Жиянини шу колледжга киргизади. Урганган кунгил деганларидай Нигора тогасини уйида узини узи кониктираётганда (мастурбация) тогасини угли куриб колади. Ва улар уша ёкимли 69 позасида кунни-минет килиб юришади.(давоми бор) 3. Хайр кизлик
Нигорани пахтадан кайтгани яхши булдими ёмонми узиям билмайди. Тугри у жирканч сассик араб домла(буни миллатчилик деб тушунилмасин. Нигора отаси узбек онаси тожик тарбияси русча интернационал киз)лар кулидан холос булди. Яна пахта мавсуми тугагунча 1.5 ой тогасини угли билан кунни-минет килиб радию бундай маза хаёт борми. Тогаси колледжда анчадан бери практикадан дарс беради. Катта курсдаги талаба кизлар ундан куркишарди. Чунки унинг дарсларидан колиб кетиш куп кизлар учун камига минет билан тугарди. Ёки аэропорт ортидаги Зарафшон дареси буйидаги дачасида отработка килинар эди. Нигора биркун тогасини угли , айтгандай уни исми Жавлон, билан анча суришди. Улар иккинчи каватдаги уйда( тогаси ховлида туради дарвозахона устидаги уйни Самаркандда болохона дейишади) секс билан шугулланардилар.Жавлон Нигорани клиторини шунака яладики Нигора прострация (ярим хушсиз) холатга тушиб колди. Жавлонни спермаси уни огзи юзи кукрагларига сачраб кетганди. Жавлонни жураси чакирганлиги учун чикиб кетади. Шу пайт тогаси келадию болохонага чикади, оилавий кутубхона уша жойда жойлашган эди, ва Нигорани куриб колади. Нигора тогасини курганда нима килишини билмай кукраглари ва оёги орасини кули билан ёпади. Тогаси бир хурмайиб бор хаммомга ювин дейди. Нигора шокга тушиб колгандан хаммомни эшигини кулфламасдан ювина бошлайди. Совук сув уни анча узига келтирганда узини кузатилаетганини сезди. Караса тогаси кузатиб турибти. Тогаси якинлашиб уни лабларидан упти. Лекин бу тога-жиянни упишиши эмасди. Ва бу упиш илгари акаси билан упишишидан фарк киларди. Тогасини хар бир тегиниши Нигорани ич ичидан киздириб юборарди. Совук душ тагида таранг булиб колган кукраг учидан тогаси тилини учи билан ялаганда Нигорани баданини канакадир ларза пайдо буларди. Тогаси Нигорани лежакга еткизиб клиторини эма бошлади. Нигора бунака эхтиросли куннини курмаганди. У инграб охлаб жоним жоним деб узини юкотиб нималар деяётганини билмай колди. Бирдан корин пастида огрик булиб у айй деб узига келди. Лекин буладиган иш булиб тогани олатини уни кинига кириб булган, кизлик пардаси бузилиб булганди. Тогаси бир хил секин темпда ишини давом этар лахзалик огрик урнини корин пастидаги жуда ёкимли иссиклик эгалларди. Нигора иккинчи марта бушанди. Тогахам спермани Нигорани киндиги атрофига тукворди. Шунда тогаси Нигорадан кон келганини куриб сен илгари бундай килмаганмидинг деб суради. Нигорани холи факат бош силкитиб куйишга етди. Эртаси кун тога жиянини микрорайондаги бозорга олиб бориб энг чиройли кийимлар олиб берди. (давоми бор) 4. Нигоранинг саргузаштлари. Иккига бир, группавуха ва nigORAL лакаби тарихи
Тогаси кизлик муаммосиниям туйниям узим хал киламан деб Нигорани тинчлантирди. Нигора шу йусинда хам ота хам бола билан яшайверди. Тогаси хафтаги бир бор дачага олиб бориб килса Жавлон билан деярли хар кун болохонада килишарди.нигора узим хам практика булиши учун ишлайман деб туриб олгани учун тогаси СамМИни 2 клиникасида хирургияда санитарка килиб ишга жойдаштирди. Иш унча огир эмас бир ойда 2-3та навбатчилик эди.
Март ойи навруз атрофи эди бир кеча Жавлон журалари утириш кили маст кайтди. Ота онам билмасин деб уша кеча Нигорани олдига чикди. Кечаси Нигорага тегажоглик килди ва Нигорани тушагида ётиб колди. Бу Нигора учун айни муддао булди. Нигора шприц билан венадан бироз кон олдида тушакга томизди. Эрталаб Жавлон бош огрик булиб уйгондию тушакда ва узида кон изларини куриб Нигорага каради. Нигора артистлик килиб шумшайиб йиглаб утирарди. Булган иш хакида онасига айтди. Ота она келишиб Шахрисабзга Нигорани онаси олдига боришиб туй тадоригини бошлаб юборишди. Узи буларни унчалик кариндош уругларикуп булмагани учун туйниям скромнийгина утказворишди. Бу орада Нигора колледжни 2 курсини тугатди.
Ёзда Нигора эри билан бошка номлар химзаводни усмирлар лагерига мавсумий ишга билан кирдилар. Нигора тарбиячи, Жавлон ошпаз. Лагер Самарканд жанубидаги Тепакул тогида жойлашган булиб жуда сулим жой эди. Июл ойидаги потокда битта гурух 18 та усмир спортсменлар тренери билан эди. Уларни ичида Шухрат деган бола фигураси билан ажрашиб турарди. Бассейнда чумилаётганда плафкаси анчагина катта булиб буртиб турарди. Нигора Шухрат билан анча якин булиб борарди, отрядни барча ишларида у ёрдам берар эди. Аслида болалар Нигорадан 2-3 ёш кичик. Бир кун Нигора эриникини огзига олиб сурайотганини Шухрат куриб колди. Кейинги кунда Шухрат хазил аралаш маникиниям оласанми деди. Нигорага узи шу керак эди. Улар келишишиб лагер четрогидаги спальнига боришди . шухратникихакикатдан хам анчагина катта экан. Нигора анчагина мехнат килди. 69га Шухрат рози булмади. 10-15 минут сурганда Шухрат ташкарига тукмокчи булганди Нигора йук деб огзига туктирди ва бир томчихам колдирмай ютворди. Нигорага узи усмирларни спермаси макул эди. Чунки ёши катталарни (тогаси ва уша араб домлани) спермаси бошкачарок эканлигини биларди. Кечкурун булган ишни эрига айтди. Эри билан улар жуда очикча гаплашардилар. Эрихам бошкалар билан булганини айтганда Нигора тафсилотларинисураб кайф киларди. Потокни тугашидан икки кун олдин лагерда Нептун байрами булиб утди. Лагердаги традицияга мувофик уша куни барча бошкарув(лагер бошлиги, тарбиячилар ва хоказо )болалардан буларди. Нептун байрамида болалар барча катталарни ушлаб келиб кийимлари билан бассейнга улоктиришди. Куннинг охирида костер булди. Кечаси Нигорани сюрприз кутарди. Болалардан булган вактинчалик лагер бошлиги Нигорани ушлаб келишни буюрди. Нигорани кузини боглаб четдаги буш павильонларни бирига олиб боришди. Богични олса 13та бошига маска кийган усмирлар утирипти. Узини отрядидаги 5 та 12 ёшлилардан ташкари колган барчаси шу ерда эди. Нигорани кеча маликаси деб эълон килишди ва барча яхшиликлари учун мороженни билан сийлашларини айтишди. Аввалига Нигора тогда мороженини каердан топишаркан деб уйлади улар бошликни командаси билан шортикларини ечганда нималигини тушунди . аммо кеч эди. Уни ечинтириб барча позаларда эксперимент килишди. Факат финал битта булди спермани огзига куйишди. Туртинчисидан кейингиси нима булганини Нигора эслолмайди. Факат ами курук булиб конаралаш буганини билади . огз юзи кукраглари корнини канча ювсахам ёпишкоклигини кетказиш жуда кийин булди. Эрталабдан кейин ичи кета бошлади. Духтир опага каймок егандим деганди , отравление булибсиз деб тезёрдам билан инфекцион касалхонага олиб кетишди . нигора бошка бунака эксперимент килмасликга узига суз берди.(кейинги кисмларини кутинглар)
Баён равон булмаган булса кечирим сурайман менга буларни Нигора опа русча айтиб берганлар. Мумкин баъзи жойлари эсимдан чикиб баъзи жойларини фантазия килгандирман.

64

Оставить комментарий


Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте любым удобным способом, чтобы оставить комментарий
UY

Qo'shiqlar

Media

Servis

Rasmlar